ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์การธนกิจ (สหกรณ์ออมทรัพย์) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เลขที่ กพธ. 2/2515 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2516 เป็นต้นมา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตจัดตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเชาว์ เชาว์ขวัญยืน (ผู้จัดการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) นำเงินมาฝากจำนวน 2 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

คณะกรรมการชุดก่อตั้งมี 15 ท่าน ดังนี้
1. ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์                ประธานคณะผู้จัดตั้ง
2. ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์              กรรมการ
3. ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช             กรรมการ
4. ศ.นพ.ลิ้ม คุณวิศาล                 กรรมการ
5. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร             กรรมการ
6. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร          กรรมการ
7. รศ.นพ.ตุ๊ ชัยวัฒน์                   กรรมการ
8. ดร.ประดน จาติกวนิช                กรรมการ
9. ดร.สุธีรา ทอมสัน                    กรรมการ
10. อาจารย์สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส       กรรมการ
11. อาจารย์พิเชษฐ์ ชิโนวรรณ         กรรมการ
12. นายสวัสดิ์ เปรมวัฒนะ              กรรมการ
13. อาจารย์ปรียา รามณรงค์            กรรมการ
14. อาจารย์นพรัตน์ สุรพิพิธ            กรรมการ
15. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์           กรรมการและเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง