คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการดำเนินการ
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
รองประธานคนที่ 1
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
รองประธานคนที่ 2
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
รองประธานคนที่ 3
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
รองประธานคนที่ 4
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
นางชไมพร เจริญไกรกมล
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นางราตรี ปั้นพินิจ
กรรมการ
นางสมปอง ไตรศิลป์
กรรมการ
น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ
กรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
เหรัญญิก
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ