คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการดำเนินการ
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
รองประธานคนที่ 1
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
รองประธานคนที่ 2
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
รองประธานคนที่ 3
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
รองประธานคนที่ 4
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
เหรัญญิก
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
เลขานุการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นางสีฟ้า คำพา
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ
กรรมการ