คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการดำเนินการ
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
รองประธานคนที่ 1
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
รองประธานคนที่ 2
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
รองประธานคนที่ 3
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
รองประธานคนที่ 4
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
เหรัญญิก
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
เลขานุการ