ติดต่อเรา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Department of Preventive and Social Medicine

ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7

โทรศัพท์: 02-419-7284, 02-419-8388
โทรสาร: 02-411-5034
E-mail: sipv.edu@gmail.com