ทำเนียบอาจารย์

สุรพล สุวรรณกูล
ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล สุวรรณกูล

อาจารย์

ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

อาจารย์

ประเสริฐ อัสสันตชัย
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

อาจารย์

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อาจารย์

วินัย รัตนสุวรรณ
รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชา

วิชัย เตชะสาธิต
ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

อาจารย์

กมล อุดล
ผศ.นพ. กมล อุดล

รองหัวหน้าภาควิชา

มยุรี หอมสนิท
ผศ.ดร.พญ. มยุรี หอมสนิท

อาจารย์

วิชัย ฉัตรธนวารี
อ.นพ. วิชัย ฉัตรธนวารี

อาจารย์

ธีระ กลลดาเรืองไกร
รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

อาจารย์

สัมมน โฉมฉาย
รศ.นพ. สัมมน โฉมฉาย

อาจารย์

ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ผศ.ดร.นพ. ณรงค์ภณ ทุมวิภาต

อาจารย์

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

อาจารย์

สมบูรณ์ อินทลาภาพร
อ.นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร

อาจารย์

พีระวงษ์ วีรารักษ์
อ.นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

อาจารย์

อรนิช นาวานุเคราะห์
อ.พญ. อรนิช นาวานุเคราะห์

อาจารย์

ชโลบล เฉลิมศรี
อ.พญ. ชโลบล เฉลิมศรี

อาจารย์

ภัทรจิต ภัทโรดม
อ.พญ. ภัทรจิต ภัทโรดม

อาจารย์

ถิรจิต บุญแสน
อ.ดร.พญ. ถิรจิต บุญแสน

อาจารย์

เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ
พญ. เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ

อาจารย์

อนาวิล สงวนแก้ว
นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

อาจารย์

กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

อาจารย์

เทพฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ
นพ. เทพฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ

อาจารย์

หฤษฎ์ ปัณณะรัส
อ.นพ. หฤษฎ์ ปัณณะรัส

อาจารย์

สิขริณญ์ อุปะละ
นพ. สิขริณญ์ อุปะละ

อาจารย์

กมลวรรธก์ สุทธิภูล
พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล

อาจารย์

จริยา ภูดิศชินภัทร
พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร

อาจารย์

ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล
พญ. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล

อาจารย์

สิชน ลือฤทธิพงษ์
นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์

อาจารย์

ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ
นพ. ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ

อาจารย์

อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล
นพ. อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล

อาจารย์

ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์
นพ. ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์

อาจารย์

สุชานันท์ กาญจนพงศ์
พญ. สุชานันท์ กาญจนพงศ์

อาจารย์

ปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี
พญ. ปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี

อาจารย์