ทำเนียบอาจารย์

สุรพล สุวรรณกูล
ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล สุวรรณกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประเสริฐ อัสสันตชัย
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วินัย รัตนสุวรรณ
รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิชัย เตชะสาธิต
ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

กมล อุดล
ผศ.นพ. กมล อุดล

หัวหน้าภาควิชา

มยุรี หอมสนิท
ผศ.ดร.พญ. มยุรี หอมสนิท

รองหัวหน้าภาควิชา

วิชัย ฉัตรธนวารี
อ.นพ. วิชัย ฉัตรธนวารี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ธีระ กลลดาเรืองไกร
รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

อาจารย์ประจำภาควิชา

สัมมน โฉมฉาย
รศ.นพ. สัมมน โฉมฉาย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ผศ.ดร.นพ. ณรงค์ภณ ทุมวิภาต

อาจารย์ประจำภาควิชา

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

สมบูรณ์ อินทลาภาพร
อ.นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อรนิช นาวานุเคราะห์
ผศ.พญ. อรนิช นาวานุเคราะห์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชโลบล เฉลิมศรี
อ.ดร.พญ. ชโลบล เฉลิมศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภัทรจิต ภัทโรดม
ผศ.พญ. ภัทรจิต ภัทโรดม

อาจารย์ประจำภาควิชา

ถิรจิต บุญแสน
อ.ดร.พญ. ถิรจิต บุญแสน

อาจารย์ประจำภาควิชา

เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ
พญ. เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อนาวิล สงวนแก้ว
นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชา

กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
อ.พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

หฤษฎ์ ปัณณะรัส
ผศ.นพ. หฤษฎ์ ปัณณะรัส

อาจารย์ประจำภาควิชา

สิขริณญ์ อุปะละ
นพ. สิขริณญ์ อุปะละ

อาจารย์ประจำภาควิชา

กมลวรรธก์ สุทธิภูล
พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

จริยา ภูดิศชินภัทร
อ.พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล
อ.พญ. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

สิชน ลือฤทธิพงษ์
นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ
นพ. ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล
นพ. อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์
นพ. ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อรณิชชา ฐิติถากุล
พญ. อรณิชชา ฐิติถากุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุชานันท์ กาญจนพงศ์
พญ. สุชานันท์ กาญจนพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี
พญ. ปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี

อาจารย์ประจำภาควิชา