ประวัติภาควิชา

1. ความเป็นมาของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
2. เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
3. การศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในอดีต
4. ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา
5. ทำเนียบอาจารย์ประจำภาควิชา
6. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
7. ย้อนวันวานภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
8. รายงานประจำปี (TH) / Annual Reports (EN)
9. ความภาคภูมิใจของชาว วป., รางวัลโครงการติดตาว ฯลฯ