เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จะเป็นภาควิชาที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งระดับบุคคลและชุมชน***********************************************************

"การป้องกันโรคนับว่ามีความสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษา
แต่การปฏิบัติบางครั้งอาจมีความยากลำบาก
ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้สำเร็จ
เพราะผลที่ได้นั้นคุ้มค่า"


(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์มุกดา ตฤษณานนท์
อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)

พันธกิจ

Mission

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มีพันธกิจที่จะเป็นส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ที่มีจริยธรรมและคุณภาพ โดยเน้นถึงสุขภาพที่ดีของบุคคลและชุมชน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีมาตรฐาน และได้รับความศรัทธาจากประชาชนและสามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพอนามัย

***************************************************
วัฒนธรรมของภาควิชา มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวคือ
S-I-R-I-R-A-J: S-seniority, I-integrity, R-responsibility,I-innovation, R-respect, A-altruism, J-journey to excellence and sustainability
***************************************************
สมรรถนะหลักของภาควิชา มี 3 ประการ ได้แก่
1. งานด้านการศึกษา
มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจที่จะเป็นส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ที่มีจริยธรรมและคุณภาพโดยเน้นให้นักศึกษาแพทย์เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของบุคคลและชุมชน โดยสามารถปฏิบัติได้ขณะให้การรักษาพยาบาลในฐานะแพทย์
2. งานด้านบริการ มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจที่จะให้บริการผู้ป่วย เพื่อเป็นแหล่งการให้การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในภาคปฏิบัติ ให้เกิดทัศนคติที่ดีและได้เห็นตัวอย่างจริงในเวชปฏิบัติ ตลอดจนทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยอาศัยสาขาวิชาหลัก 4 สาขาเป็นตัวอย่าง ได้แก่ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง เวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตะบอลิสม และสาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงมีคลินิกให้บริการตามสาขาวิชาดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมีบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของภาควิชาที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งระดับบุคคลและชุมชน เช่นการจัดอบรมทางวิชาการให้กับสาธารณชนตลอดจนบุคลากรทางสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลอย่างดี
3.งานด้านวิจัย  มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจที่ทำให้เกิดองค์ความรู้รู้ใหม่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน 4 สาขาวิชา ได้แก่เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง เวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตะบอลิสม และสาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางสุขภาพ ตลอดจนประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดี.....

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    (DIVISION OF TOXICOLOGY, OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE)
  • สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง
    (DIVISION OF INFECTIOUS AND IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)
  • สาขาวิชาวิทยาการระบาด
    (DIVISION OF EPIDEMIOLOGY)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

Perspective EP.3 : รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย - การรับมือกับฝุ่น PM 2.5

อ่านต่อ

"Siriraj Care" แชร์ความเข้าใจ...เพื่อผู้สูงวัย ตอนที่ 4 "(ดูแล)กันไว้ ห่างไกลสมองเสื่อม"

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Department of Preventive and Social Medicine

ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7

โทรศัพท์: 02-419-7284, 02-419-8388
โทรสาร: 02-411-5034
E-mail: sipv.edu@gmail.com