เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นต้นแบบในการชี้นำการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศและมีความเป็นเลิศในการวิจัยและบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการมีสุขภาพดีของมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

ภาควิชามีพันธกิจหลักในการ ให้การศึกษา สร้างและพัฒนาความรู้ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อผลิตและพัฒนาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

บทบาทที่แตกต่างที่มุ่งหวังคือ เป็นผู้นำและผู้ชี้นำด้านการแพทย์ของประเทศ โดยเป็นต้นแบบ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสร้างองค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    (DIVISION OF TOXICOLOGY, OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE)
  • สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง
    (DIVISION OF INFECTIOUS AND IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)
  • สาขาวิชาวิทยาการระบาด
    (DIVISION OF EPIDEMIOLOGY)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

12 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น จริงหรือ?

อ่านต่อ

Doctor Tips ตอน ศิริราชเตือน "ยาเค" อันตราย

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Department of Preventive and Social Medicine

ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7

โทรศัพท์: 02-419-7284, 02-419-8388
โทรสาร: 02-411-5034
E-mail: sipv.edu@gmail.com