แนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยภายในประเทศ - ภายนอกประเทศ

ขั้นตอนที่ 1
บุคลากรคณะ ฯ ได้รับทุนวิจัย หรือแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรคณะ ฯ
ขั้นตอนที่ 2
2.1 บุคลากรคณะ ฯ หรือแหล่งทุนวิจัยนำส่งทุนวิจัยให้คณะ ฯ ที่ การเงินรับ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   โดยใช้ใบนำส่ง วจ 1 เพื่อเข้าบัญชี เงินอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล " ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช หมายเลขบัญชี 016-4-15264-2 "
2.2 ในกรณีรับโอนเงินจากต่างประเทศให้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้

Name of institute’s bank:  Siam commercial Bank, Siriraj Branch Bank

Address:  2 Wanglang Road, Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok Thailand 10700

Account Name:  Siriraj Research Fund

Account No:  016-4-15264-2

Bank Routing No:  SICOTHBK2.3 การส่งเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกเงินดังนี้

-   สำหรับแหล่งทุนภายนอกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน
 1. 1. บันทึกเบิกเงิน งวดที่........ ออกจากหน่วยงานของ PI
 2. 2. แบบ วจ. 2
 3. 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของโครงการวิจัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. 4. ใบนำฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย ระบุจำนวนเงินตรงกับบันทึกขอเบิกเงิน
 5. 5. ใบสำคัญรับเงินของโครงการ ระบุชื่อหัวหน้าโครงการเป็นผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงนามและวันที่
 6. 6. สำเนาหนังสือที่โครงการได้รับเงินทุนจากมหาวิทยาลัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. 7. สำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย/สัญญาโครงการวิจัย 1 ชุด เฉพาะงวดแรกเท่านั้น


-   สำหรับแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ
 1. 1. บันทึกเบิกเงิน งวดที่........ ออกจากหน่วยงานของ PI
 2. 2. สำเนาแบบ วจ.1 (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. 3. แบบ วจ. 2
 4. 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของโครงการวิจัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. 5. ใบนำฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย ระบุจำนวนเงินตรงกับบันทึกขอเบิกเงิน
 6. 6. ใบสำคัญรับเงินของโครงการ ระบุชื่อหัวหน้าโครงการเป็นผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงนามและวันที่
 7. 7. สำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย/สัญญาโครงการวิจัย 1 ชุด เฉพาะงวดแรกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการ ฯ จัดการทุนที่คณะ ฯ ได้รับ และหักค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฯ<
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการ ฯ แจ้งให้บุคลากรคณะ ฯ ที่ได้รับทุนวิจัยมารับทุนวิจัย
 1. 1. หากทุนน้อยกว่า 50,000 (ห้าหมื่นบาท) ผู้ได้รับทุนอาจไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
 2. 2. หากทุนมากกว่า 50,000 (ห้าหมื่นบาท) ผู้ได้รับทุนกรอกแบบ วจ 3 เพื่อนำไปเปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช พร้อมแนบหนังสือคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขั้นตอนที่ 5
ผู้ได้รับทุนดำเนินการวิจัยและจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในแบบ วจ 2 โดยเก็บหลักฐานการจ่ายเงินตามประกาศและใช้ใบสำคัญรับเงินวจ. 4
ขั้นตอนที่ 6
ผู้ได้รับทุนรายงานการใช้จ่ายเงินตามแบบ วจ. 5 ให้คณะกรรมการ ฯ ไม่นานกว่าทุก 6 เดือน หรือเมื่อต้องการเบิกทุนงวดต่อไปจนกว่าจะปิดโครงการ
ขั้นตอนที่ 7
เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วมีทุนวิจัยคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ ให้นำเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) และสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้นฉบับ) ส่งให้คณะกรรมการ ฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนวิจัยภายในประเทศ - ภายนอกประเทศ

1 แบบฟอร์มทั่วไป
  1.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  1.2 แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
  1.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  1.4 แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3)
  1.5 แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3) (เฉพาะแหล่งทุน สกว. และ วช.)
  1.6 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน) (วจ.4)
  1.7 แบบสรุปรายงานทางการเงิน (วจ.5)
  1.8 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  1.9 External Research Funding Agreement from government or Non-profit organization Checklist for Institutional review and signing
  1.10 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญารับทุนภายนอกคณะ จากภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  1.11 แบบฟอร์ม Check list การรับรองจริยธรรมการวิจัย
2 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
  2.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  2.2 แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
  2.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  2.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  2.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
3 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  3.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)
  3.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  3.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  3.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัยภายในประเทศ - ภายนอกประเทศ

แนวทางปฎิบัติ

- เรื่อง แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน

ข้อบังคับ

- เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

- เรื่อง แนวปฎิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 2558 

- เรื่อง แนวทางปฎิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ พ.ศ. 2558 

- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

- เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

- เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภาย

นอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

- เรื่อง ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Ecommunity –AEC)

- เรื่อง ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายและทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

- เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

- เรื่อง ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

- เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย :Talent Management ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

- เรื่อง ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- เรื่อง บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและเงินจากการว่าจ้างให้ทำวิจัย หรือบริการวิชาการ พ.ศ.2556 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

- เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th