ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Impact Factor

Year 2021 ( 1314 papers )      
Year 2020 ( 1249 papers ) Year 2019 ( 1139 papers )
Year 2018 ( 898 papers ) Year 2017 ( 990 papers )
Year 2016 ( 934 papers ) Year 2015 ( 554 papers )
Year 2014 ( 535 papers ) Year 2013 ( 568 papers )
Year 2012 ( 682 papers ) Year 2011 ( 518 papers )
Year 2010 ( 654 papers ) Year 2009 ( 673 papers )
Year 2008 ( 533 papers ) Year 2007 ( 500 papers )
Year 2006 ( 569 papers ) Year 2005 ( 276 papers )
Year 2004 ( 172 papers ) Year 2003 ( 191 papers )
Year 2002 ( 217 papers ) Year 2001 ( 156 papers )
Year 2000 ( 180 papers ) Year 1999 ( 147 papers )
Year 1998 ( 118 papers ) Year 1997 ( 131 papers )
Year 1996 ( 137 papers ) Year 1995 ( 96 papers )

คำจำกัดความ การเก็บตัวชี้วัดด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่ สกอ.และ สกว. ยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว. รับรองคุณภาพ


Quality of Journals

Publication & Citations 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th