คุณ สรินยา  งามทิพย์วัฒนา
 
โทรศัพท์ : 02-4192816
อีเมลล์ : koisarinya@hotmail.com
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิจัย


งานธุรการและสนับสนุนคุณอุสา ทิโน
 
โทรศัพท์ : 02-4192681
อีเมลล์ : usa.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน
ภาระงาน :
 •  1) เลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิจัย
 •  2) เบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลการวิจัย
 •  3) ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 •  4) ดูแลเอกสารของฝ่ายวิจัย

หน่วยธุรการ
คุณพนิดา รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 02-4192680
อีเมลล์ : panida.rat@mahidol.edu
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) การส่งบทความเพื่อตรวจภาษาอังกฤษ
 •  2) การเก็บข้อมูลของบุคลากรภายนอกคณะฯ
 •  3) ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ (ระบบเก่า)
 •  4) การขอเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร


คุณเพ็ญแข รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 02-4192655
อีเมลล์ : penkhae.rat@mahidol.edu
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) รับหนังสือราชการ
 •  2) การลาอบรม/ประชุม
 •  3) การลาตามสิทธิบุคลากร
 •  4) การเบิกเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 •  5) การเบิกเงินค่าตอบแทน
 •  6) บันทึกข้อมูลการลาต่างๆ ในระบบ SAP


คุณปวีณา สีขุนทด
โทรศัพท์ : 02-4192679
อีเมลล์ : paweena.see@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ภาระงาน :
 •  1) ส่งหนังสือราชการ
 •  2) ธุรการด้านเอกสารฝ่ายวิจัยของระบบ E-Doc
 •  3) เบิกวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงานในระบบ SAP
 •  4) เสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอนงค์ แววขำ
โทรศัพท์ : 02-4192994
อีเมลล์ : -
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) จัดทำสำเนาหนังสือราชการ
 •  2) ดูแลความสะอาดของสำนักงานฝ่ายวิจัย
 •  3) รับ-ส่งเอกสารภายในคณะ


คุณธีรวัตร แตงน้อย
โทรศัพท์ : 02-4192994
อีเมลล์ : -
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) จัดทำสำเนาหนังสือราชการ
 •  2) รับ-ส่งเอกสารภายในคณะ
 •  3) รับวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในสำนักงาน
 •  4) รับอาหารจัดประชุม


หน่วยบริหารจัดการพัสดุวิจัย
คุณภัทรพร สามงามยา
โทรศัพท์ : 02-4192656
อีเมลล์ : pattraporn.sam@mahidol.edu
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุทั้งหมดของฝ่ายวิจัย
 •  2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวการซ่อม,การสอบเทียบบำรุงรักษา,การขนย้ายเครื่องมือ ทั้งหมดของฝ่ายวิจัย
 •  3) การบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดของฝ่ายวิจัย การโอนย้าย,การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์, การวางแผนครุภัณฑ์


หน่วยบริหารจัดการอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)

คุณสดายุ แสะสาร
โทรศัพท์ : 02-4192636
อีเมลล์ : sadayu2530@gmail.com
ตำแหน่ง : วิศวกร
ภาระงาน :
 •  1) การปรับปรุงสถานที่ภายในอาคาร SiMR
 •  2) ดูแลระบบห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการพิเศษ
 •  3) ดูแลช่าง Outsource ประจำอาคาร SiMR


คุณณรงค์วิทย์ ศักดิ์อาธรทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-4192637
อีเมลล์ : narongvit1991@gmail.com
ตำแหน่ง : วิศวกร
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลระบบคีย์การ์ด
 •  2) ดูแลห้องประชุมภายในอาคาร
 •  3) การปรับปรุงพื้นที่ในอาคาร
 •  4) ดูแลช่างประจำอาคาร


คุณสมฤทัย อยู่แฉ่ง
โทรศัพท์ : 02-4192682
อีเมลล์ : somruetai.yue@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) บริหารจัดการห้องพัก-ห้องประชุมภายในอาคาร SiMR
 •  2) ดูแลแม่บ้าน Outsource ประจำอาคาร SiMR
 •  3) ดูแลพื้นที่จอดรถสำหรับบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานภายใต้วิจัย
 •  4) ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในอาคาร SiMR
 •  5) ดูแลการใช้พื้นที่ภายในอาคาร SiMR
 •  6) ดูแลการเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคาร SiMR

งานพัฒนาการวิจัย


คุณนุชรีย์ ถาปันแก้ว
 
โทรศัพท์ : 02-4192654
อีเมลล์ : nutcharee.tha@mahidol.edu
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาการวิจัย
ภาระงาน :
 •  1) โครงการยุทธศาสตร์ด้านวิจัย
 •  2) ตัวชี้วัดด้านวิจัยระดับคณะฯ และภาควิชา
 •  3) รายงาน KPI (MUPA, SI KPI, CheQA, TQAI , TRF Index)

หน่วยบริหารยุทธศาสตร์วิจัย

คุณพรนภา ชื่นชม
โทรศัพท์ : 02-4192830
อีเมลล์ : pornnapa.chu@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ผลงานตีพิมพ์(ระดับชาติ,นานาชาติ)
 •  2) ตัวชี้วัดด้านวิจัยระดับคณะฯ/ภาควิชา
 •  3) รายงาน KPI (Action plan, BI-BPS)
 •  4) Research of the monthคุณเตชภาส มากคง
โทรศัพท์ : 02-4192647
อีเมลล์ : taychapat.mak@mahidol,edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) รายงาน KPI (Action plan, BI-BPS)
 •  2) ประสานงานติดต่อ ต้อนรับ จัดประชุม รวมถึง Teleconferece call ร่วมกับต่างประเทศ
 •  3) ประสานงาน ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน ของโครงการที่รองรับยุทธศาสตร์ทั้งระดับคณะฯและภาควิชา ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย และกลุ่มวิจัย


คุณพลอยชนก จันทร์เอี่ยม
โทรศัพท์ : 02-4192814
อีเมลล์ : ploychanoke.cha@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (SiCORE) เครือข่ายวิจัย (SiRN) กลุ่มวิจัย (SiRG) และคู่ความร่วมมือวิจัย
 •  2) ประสานงานการจัดการประชุมเครือข่าย โดยทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุม ติดตามการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประชุม
 •  3) ประสานงาน ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน ของโครงการที่รองรับยุทธศาสตร์ทั้งระดับคณะฯและภาควิชา ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย และกลุ่มวิจัย
 •  4) สนับสนุนสร้างเครือข่ายวิจัยระดับสากลและวิเทศสัมพันธ์


คุณศิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 02-4192641
อีเมลล์ : sirikanya.tha@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยภายในศิริราช
 •  2) ประสานงานจัดประชุมเครือข่ายวิจัย และจัดทำรายงานการประชุม
 •  3) รวบรวมข้อมูลทุนภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายวิจัย
 •  4) รวบรวมข้อมูล Back office ของเครือข่ายวิจัย


หน่วยพัฒนาบุคลากรและความรู้ด้านวิจัย

คุณนวลรัตน์ หนูขาว
โทรศัพท์ : 02-4192649
อีเมลล์ : nuanrat.nuk@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย
 •  2) การบริหารจัดการบุคลากรด้านวิจัย
 •  3) กรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านวิจัย
 •  4) อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)


หน่วยจัดการข้อมูลวิจัย

คุณศราวุฒิ นามลีลา
โทรศัพท์ : 02-4192683
อีเมลล์ : sarawut.nam@mahidol.edu
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ระบบฐานข้อมูล Backoffice
 •  2) ระบบฐานข้อมูล E-submission
 •  3) ระบบฐานข้อมูลการจองใช้เครื่องมือวิจัย
 •  4) ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยคุณสรัลธร จิตรประสงค์
โทรศัพท์ : 02-4192990
อีเมลล์ : stitch.job14@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) เว็บไซต์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของฝ่ายวิจัยและหน่วยงานภายใต้ที่เกี่ยวข้อง
 •  2) ระบบเวชระเบียนวิจัย Si-research
 •  3) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Video wall

คุณปภาวี ลี้ศักดิ์สกุล
โทรศัพท์ : 02-4192809
อีเมลล์ : paphawee.lee@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) บันทึกข้อมูลในระบบ Backoffice และเว็บไซต์วิจัย
 •  2) จัดเก็บข้อมูลรางวัลวิจัย
 •  3) ธุรการทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย
 •  4) รวบรวม PA และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


หน่วยพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงวิจัย


คุณทิพนิภา อยู่แฉ่ง
โทรศัพท์ : 02-4192906
อีเมลล์ : tipnipa.yo@gmail.com
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลและขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพของฝ่ายวิจัย
 •  2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 •  3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกและบริการต่อการสร้างงานวิจัย

งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัยคุณเกียรติชัย แซ่ไต่
 
โทรศัพท์ : 02-4192813
อีเมลล์ : kiattichaisaetai@gmail.com
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนและบริการกลางการวิจัย
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลและประสานงานในเรื่องการจัดสรรเครื่องมือวิจัย
 •  2) ดูแลการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิเศษ
 •  3) ดูแลระบบการจองใช้เครื่องมือ
 •  4) ดูแลประสานงานเรื่องทั่วไป

หน่วยเครื่องมือกลาง


คุณชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา
โทรศัพท์ : 02-4192993
อีเมลล์ : chaichana.tre@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่หน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
 •  1) ดูแลประสานงานเรื่องทั่วไป,แจ้งซ่อม / , เบาหวานและโรคอ้วนศิริราช/ การปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง
 •  2) การให้บริการพ่นฆ่าเชื้อห้องปฏิบัติการ
 •  3)  ดูแลและประสานงานเรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง
คุณทัตชญา รอดรัตน์
โทรศัพท์ : 02-4192642
อีเมลล์ : thatchaya.rod@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัยกลาง
 •  1)  ประสานงานการเคลื่อนย้าย,การขอยืมเครื่องมือวิจัยกลาง
 •  2) ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการสะอาด (Cleanroom ISO Class 5)
 •  3)  ดูแลและประสานงานเรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง
คุณกรกช พลศรีลา
โทรศัพท์ : 02-4192791
อีเมลล์ : kokchou@gmail.com
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง 1 (SiCRF-1)
 •  1) ดูแลและจัดการเครื่องมือวิจัยและห้องปฎิบัติการ
 •  2) อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
 •  3) จัดอบรบการใช้งานแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
คุณรัตนากร มนต์แข็ง
โทรศัพท์ : 02-4195500
อีเมลล์ : rattanagon.mon@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น10 (SiCRF-2)
 •  1) ดูแลและจัดการเครื่องมือวิจัยและห้องปฎิบัติการ
 •  2) อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
 •  3) จัดอบรบการใช้งานแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
คุณชวิกานต์ บุญวงศ์
โทรศัพท์ : 02-4192955
อีเมลล์ : chawikan.boo@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง 3 (SiCRF-3)
 •  1) ดูแลและจัดการเครื่องมือวิจัยและห้องปฎิบัติการ
 •  2) อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
 •  3) จัดอบรบการใช้งานแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการเครื่องมือ
คุณชลนิภา บุญสนอง
โทรศัพท์ : 02-4192658
อีเมลล์ : cholnipa.boo@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง 3 (SiCRF-3)
 •  1) ดูแลความเรียบร้อยและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ BSL-3
 •  2) อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา รวมถึงจัดอบรบการใช้งานแก่ผู้ขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ BSL-3
 •  3) ดำเนินการรวบรวมและจัดทำบัญชีรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง


คุณกีรติ ศิลปะ
โทรศัพท์ : 02-4195456
อีเมลล์ : keerati.sil@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 •  1) ดูแลการขอจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง
 •  2) ดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองภายในศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  3) ดูแลการจัดการและอำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  4) ดูแลฐานข้อมูลสัตว์ทดลอง
 •  5) ดูแลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สัตว์ทดลอง
คุณวัชระ พฤฑฒิกุล
โทรศัพท์ : 02-4195456
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : -
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 •  1) ดูแลการขอใช้เครื่องมือวิจัย ห้องปฎิบัติการ และห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  2) ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยภายในศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  3) ดูแลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สัตว์ทดลอง
คุณธนา ทรัพย์เขต
โทรศัพท์ : 02-4195456
อีเมลล์ : -
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 •  1) ดูแลความสะอาดภายในสำนักงานและศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  2) รับ-ส่งเอกสารของศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ใ
 •  3) ดูแลจัดการและอำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์
คุณภาณุพงษ์ แสงทอง
โทรศัพท์ : 02-41925456
อีเมลล์ : -
ตำแหน่ง : พนักงานเลี้ยงสัตว์
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 •  1) ดูแลความสะอาดภายในสำนักงานและศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 •  2) รับ-ส่งเอกสารของศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ใ
 •  3) ดูแลจัดการและอำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์


หน่วยคลังเนื้อเยื่อ


คุณสุธี อุดมโชติพฤทธิ์
โทรศัพท์ : 02-41922648
อีเมลล์ : sutee.udo@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการให้บริการจัดเก็บและการขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ
 •  2) การขอรับรองความปลอดภัยทางการวิจัยของโครงการวิจัย
 •  3) การจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
คุณดวงทิพย์ อภิรัตน์มนตรี์
โทรศัพท์ : 02-4192839
อีเมลล์ : duangthip.api@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการให้บริการจัดเก็บและการขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ
 •  2) การจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


หน่วยความปลอดภัยและมาตรฐานการวิจัย
|

คุณกมลมาศ ศรีขวัญ
โทรศัพท์ : 02-4192838
อีเมลล์ : kamonmas.sri@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะฯ
 •  2) ดูแลฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะ
 •  3) ดูแลโครงการอบรมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริหารโครงการวิจัย
คุณศุภัคชญา ก้อนสูงเนิน
 
โทรศัพท์ : 02-4192650
อีเมลล์ : supakchaya.pln@mahidol.edu
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารโครงการวิจัย
ภาระงาน :
 •  1) ทุนพัฒนาการวิจัยประเภทที่ 2-8
 •  2) รายงานตัวชี้วัดด้านเงินทุนวิจัย

หน่วยสนับสนุนพัฒนาโครงการวิจัย


คุณอรอนงค์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ
โทรศัพท์ : 02-4192631
อีเมลล์ : onanong.pho@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) รับสมัครทุนพัฒนาการวิจัยประเภทที่ 1-8
 •  2) ดูแลบริหารโครงการวิจัยประเภทที่ 1
 •  3) การเบิกค่าตอบแทนโครงการวิจัย
คุณทานตะวัน โพธิรัตช์
โทรศัพท์ : 02-4192804
อีเมลล์ : tantawan.por@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ประสานงาน การพิจารณาลงนาม Memorandum of Understanding(MOU) / บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัย
 •  2) ประสานงาน การพิจารณาลงนามข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกคณะ
 •  3) ประสานงาน การพิจารณาลงนามสัญญารับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกคณะ
 •  4) ดำเนินการหลังการลงนามสัญญารับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกคณะ
  •  • ออกรหัสโครงการ
  •  • วางแผนงบประมาณใน E-submission
  •  • ประสานการจัดซื้อยาสำหรับโครงการวิจัย
  •  • ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้า


หน่วยบริหารจัดการโครงการวิจัย


คุณสุธีรา ศรีสมัย
โทรศัพท์ : 02-4192657
อีเมลล์ : suteera.aon@gmail.com
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการประสานงานทุนงบประมาณแผ่นดิน
 •  2) ดูแลการใช้เงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
 •  3) ดูแลการขอใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
คุณสุภาภรณ์ กูกขุนทด
โทรศัพท์ : 02-4192659
อีเมลล์ : supaporn.koo@mahidol.edu
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการจัดซื้อพัสดุทุนโครงการวิจัย
 •  2) ดูแลการติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัย
คุณพรพิมล พลเทพ
โทรศัพท์ : 02-4192815
อีเมลล์ : pornpimon.pon@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ภาระงาน :
 •  1) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโครงการวิจัย (ระบบใหม่)
 •  2) ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย โครงการวิจัยที่บริหารจัดการเงินทุนเอง
 •  3) ตรวจสอบและนำส่งรายการภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร
คุณภริตา ทองสุขนอก
โทรศัพท์ : 02-41922819
อีเมลล์ : pharita.tho@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ภาระงาน :
 •  1) ประสานงานเบิกทุนพัฒนาการวิจัย (ทุนภายใน)
 •  2) งบโครงการยุทธศาสตร์(จัดประชุม/อบรม/สัมมนา) ปี 2560
 •  3) ประสานงานเครือข่าย Herbal Medicine

งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีหน่วยนวัตกรรม


คุณฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง
โทรศัพท์ : 02-4192630
อีเมลล์ : thitirach.san@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) One-stop service ด้านทรัพย์สินทางปัญญา


หน่วยศิริราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์


คุณขจรศักดิ์ นรสีห์
โทรศัพท์ : 02-4192995
อีเมลล์ : kajohnsaknorrasi@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงธุรกิจ
 •  2) ดูแลการประสานงานระหว่างผู้ประดิษฐ์กับผู้เกี่ยวข้อง
คุณมณฑา นรสีห์
โทรศัพท์ : 02-4192996
อีเมลล์ : simonta.88@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายในร้านฉลาดคิด
 •  2) ดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน ของร้านฉลาดคิด by Siriraj
คุณประมุข ตู้สมบัติ
โทรศัพท์ : 02-4199895
อีเมลล์ : mukekup15@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ภาระงาน :
 •  1) ดูแลการขายสินค้าของร้านฉลาดคิด by Siriraj

งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
คุณวรรณลักษณ์ ธารสุวรรณวงศ์
 
โทรศัพท์ : 02-4192646
อีเมลล์ : wannalak.tha@mahidol.edu
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
ภาระงาน :
 •  1) กำกับ ดูแล วิเคราะห์ วางแผน งานด้านบุคลากรและธุรการ สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยวิจัยในสถานส่งเสริมวิจัยเดิม และกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเป็นเลิศฯต่างๆ
 •  2) สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มวิจัยเครือข่ายวิจัย และงานประชุมวิชาการของคณะฯ

หน่วยสนับสนุนกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
คุณอรวรรณ พืชสุวรรณ์
โทรศัพท์ : 02-4192719
อีเมลล์ : orawan.pus@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชก.)
ภาระงาน :
 •  สนับสนุนกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ระบบงานสารบรรณ


คุณกรรณิการ์ ใจพุก
โทรศัพท์ : 02-4192716/td>
อีเมลล์ : kanikar.cha@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชก.)
ภาระงาน :
 •  สนับสนุนกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ระบบงานพัสดุ


คุณศิริพร มากบริบูรณ์
โทรศัพท์ : 02-4192718
อีเมลล์ : siriporn.mak@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ภาระงาน :
 •  สนับสนุนกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ระบบงานการศึกษา


คุณยุพิน สิงห์กล้า
โทรศัพท์ : 02-4192717
อีเมลล์ : -
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
ภาระงาน :
 •  สนับสนุนกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย งานทั่วไป
คุณณัฐกฤตา ปักษา
โทรศัพท์ : 02-4192885
อีเมลล์ : natkritta.pak@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน :
 •  1) การบริหารจัดการความเสี่ยง(CRM)ฝ่ายวิจัย
 •  2) การรับฟังเสียงของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ร้องเรียน/อุบัติการณ์)
 •  3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะฯ
 •  4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกและบริการต่อการสร้างงานวิจัย
 •  5)  ประสานงานและบริหารจัดการชมรมยุวนักวิจัยศิริราช/นวเมธีศิริราช/ประสานงานเอกสารคุณภาพ
 •  6) ประสานงานเอกสารคุณภาพ

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th