หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
ดาวน์โหลด template powerpoint สำหรับนำเสนอผลงานวิจัย R2R ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2559
2/6/2559 13:20:44
2/6/2559 13:20:44
  
ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก R2R
2/5/2559 15:23:13
2/5/2559 15:23:13
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   เชิญชวนชาวศิริราชส่งผลงานวิจัยประกวด R2R Award 2016 >> Download เอกสารใบสมัคร
29/4/2559 11:03:41
 
   ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพและงานประชุมวิชาการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2558
15/10/2558 14:10:19
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   การประเมินผลลัพธ์ และ การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
29/4/2559 14:36:15
 
   ประสบการณ์จริงด้านการบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และความช่วยเหลือจากหน่วย R2R และงานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โดย นางสาววริศรา ตุวยานนท์ และนางสาวณพัชกร ชุติมาสกุล
29/4/2559 14:22:04
 
 
 
 
กรกฎาคม 2559 /