ผู้บริหาร

ธีรวุฒิ  ธรรมวิบูลย์ศรี

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

พรพจน์  เปรมโยธิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

ถิรจิต บุญแสน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

อ.ดร.พญ.ถิรจิต บุญแสน