หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำ ติดตาม และปรับปรุงแผนกลยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ศิริราชเป็นสถาบันทางการแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

 

2. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแผนกลยุทธ์

 

3. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ สระว่ายน้ำ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชและสนามกีฬา ต่างๆ ของคณะฯให้เป็นไปตามกฎระเบียบและอัตราค่าใช้บริการ การบริหารการกีฬาและนันทนาการที่กำหนดไว้ เพื่อความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ

 

4. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ Siriraj Fitness Center ของคณะฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย และอัตราค่าใช้บริการ ที่คณะฯได้กำหนดไว้ เพื่อความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ

 

5. บริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

6. บริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร นักศึกษาตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง