เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ

ที่บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และชุมชน 

มีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างและชี้นำสังคม

พันธกิจ

Mission

1.ดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพให้มีผลต่อนักศึกษาบุคลากรทุกระดับ ผู้รับบริการ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม


2.ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์ เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมเจตคติในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพให้นักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ


3.ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง


4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาองค์กรด้านสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชี้นำสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดี


5.ทำการวิจัยทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ


6.จัดทำ Websiteและสื่อ เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่อองค์กร โดยประสานกับทีม KM (Knowledge Management)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1. จัดทำ ติดตาม และปรับปรุงแผนกลยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ศิริราชเป็นสถาบันทางการแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

 

2. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแผนกลยุทธ์

 

3. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ สระว่ายน้ำ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

สุขภาวัฒนะ

อ่านต่อ

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 (Siriraj Health Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ศิริราชองค์กรแห่งสุขภาวัฒนะ Si-HOW (Siriraj Health Organization & Well-being)

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

ผลการดำเนิินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2566

อ่านต่อ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion Division

อาคารหอกีฬาสัมพันธ์ ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: งานสร้างเสริมสุขภาพ 0-2419-9980, 9983, 8967
โทรสาร: 0-2419-8699