สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion Division

อาคารหอกีฬาสัมพันธ์ ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: งานสร้างเสริมสุขภาพ 0-2419-9980, 9983, 8967
โทรสาร: 0-2419-8699