เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

หน่วยงานปลูกถ่ายตับที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

ประสานงาน สนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสากล อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมและกฎหมาย รวมถึงบูรณาการด้านการศึกษาและการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราช
Siriraj Liver Transplant Center

ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราช

โทรศัพท์: 024198079, หอผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ โทรศัพท์ 024198080