วิสัยทัศน์

หน่วยงานปลูกถ่ายตับที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

ประสานงาน สนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสากล อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมและกฎหมาย รวมถึงบูรณาการด้านการศึกษาและการวิจัย