ผู้บริหาร

ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

ประธานกรรมการดำเนินการงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช

รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร