ขอเชิญนักศึกษาเเละผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)  สอนรายวิชา SIIM 618 Molecular Biology Techniques ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7-25 ส.ค. 66

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ขอเชิญนักศึกษาเเละผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)  สอนรายวิชา SIIM 618 Molecular Biology Techniques ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7-25 สิงหาคม  2566 สอบถามรายละเอียด โทร. 02 419 6655 หรือ E-mail : benyapa.chi@mahidol.ac.th

>>คลิกตารางการเรียน<<
>>คลิกรายละเอียดหลักสูตร<<