เปิดรับขอรับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ศิริราช ปี’63

หน่วยสวัสดิการ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญบุคลากรศิริราชสมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563  (ทุนการศึกษาดีเด่น ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือการศึกษา และทุนการศึกษาบุตรพิการ) 
โดยขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานหน่วยสวัสดิการคณะฯ มหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา ชั้น 1 (ด้านหลังสนามฟุตซอล)  คลิกดูรายละเอียด>>>

รายละเอียดการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประจำปี 2563
     1. กำหนดวันรับสมัครทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่คณะฯ  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 
     2. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน  เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะฯ โดย
          1) ต้องปฏิบัติงานในคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ยื่นขอรับทุน 
              (ต้องเริ่มทำงานก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
          2) มีเงินเดือนไม่เกิน 30,000  บาทต่อเดือน (ไม่รวมรายได้อื่นๆ)
          3) กรณีขอทุนการศึกษาบุตรพิการ จะต้องเป็นบุคคลพิการตามกฎหมาย
                   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับทุน>>>

     และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ บริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 บริเวณโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  และระบบ e-Doc ศิริราช

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด