วันกีฬาแห่งชาติ
16 ธันวาคม 2551
ณ สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเรือใบใน “กีฬาแหลมทอง”  ปี 2510 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรของคณะฯ ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ  ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

          เวลา  13.00 น.                 -  ทุกสีเตรียมพร้อม ประธานสีทุกสีนำนักกีฬาทุกกลุ่มสีตั้งแถวพร้อม

                                                      ณ บริเวณสนามข้างพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระบรมราชชนก

          13.30 น.                          -  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                                      นำนักกีฬาทุกกลุ่มสีเข้าประจำที่ ณ สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

          13.45 น.                          -  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม

                                                      เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงบริเวณพิธี

                                                  -  ประธานสีฟ้า (หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา) ส่งมอบคืนถ้วนรางวัลชนะเลิศ

                                                      คะแนนรวม ประจำปี 2550  แก่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

                                                      (ศ.คลินิก พญ.ธารทิพย์   ประณุทรนรพาล)

                                                  -  รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ (รศ.นพ.ดิฐกานต์   บริบูรณ์หิรัญสาร)

                                                      กล่าวรายงานและเชิญคณบดีประกอบพิธี

                                                  -  คณบดีเปิดกรวย  และทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                                                      แล้วกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

                                                  -  ร่วมร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เฉลิมพระเกียรติฯ

14.00 น.                                    -  การแสดง  (ประมาณ 10 – 15 นาที)

                                                  -  คณบดีมอบของที่ระลึกผู้แสดง

14.15 น.                                    -  แข่งขันกีฬาฮาเฮ (การละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมไทย : รอบเดียวจบ)

                                                     (ประมาณ 15 นาที)  พร้อมมอบรางวัล

14.30 น.                                    -  ประกวดเชียร์

16.15 น.                                    -  รองประธานคณะกรรมการพิธีการฯ ประกาศผลการประกวดเชียร์

                                                      พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล

                                                  -  ประธาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา

                                                      พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

16.30 น.                                    -  จับมือล้อมวงร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                                  -  ปิดงาน

 

     *** เวลา 12.00 น.           - ลงทะเบียนวิ่งไมโครฯ

                     14.00 น.          - ปล่อยตัววิ่งไมโครฯ