English | ภาษาไทย

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด

นักศึกษาชั้นปี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวด คลิปวิดีโอส่งเสริมการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า “วัยทีน ต๊าซ ไม่เป็นทาสบุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

อาจารย์ ดร. พรรษา น้อยสกุล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา "Mahidol Medical and Healthcare Technology"

รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (โครงสร้างหลักสูตร)


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆ ที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นให้นักศึกษาทุกคน ปฏิบัติได้จริง ทำให้บัณฑิตจบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม