English | ภาษาไทย

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ADMISSION 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาปี 4 คว้า 3 รางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่าง รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2564


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆ ที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นให้นักศึกษาทุกคน ปฏิบัติได้จริง ทำให้บัณฑิตจบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์


เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ เวชนิทัศน์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต และสามารถบำรุงรักษาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการแพทย์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อการศึกษาในอนาคต โดยการเรียนการสอน จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาด้านฟิสิกส์กลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตหุ่นจำลอง โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ ที่สามารถใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม