English | ภาษาไทย

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด

นักศึกษาคว้า 4 รางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ส่งเสริมการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า หัวข้อ “วัยทีน ต๊าซ ไม่เป็นทาสบุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดย....

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆ ที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นให้นักศึกษาทุกคน ปฏิบัติได้จริง ทำให้บัณฑิตจบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม