พญ.สุชานันท์ กาญจนพงศ์

ปีที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The Development of Thai Computerized Cognitive Screening Tool for Dementia and Web-based Dementia Public Registry in Thailand: Implementing Thailand 4.0 Approach to Close the Diagnosis Gap of Dementia
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ศ. ดร. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, Assoc. Prof.Katherine Possin, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Cognition, Neurodegenerative Diseases