ออกอากาศ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: คลินิกผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

        การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561 (SICMPH 2018) ที่จัดขึ้นนั้น ในฐานะที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จะพาไปรู้จักกับคลินิกผู้สูงอายุว่าทำไมโรงพยาบาลทุกสังกัดพยายามให้มีขึ้น เพื่อรองรับผู้สูงอายุบางรายที่มีสาเหตุจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลจำเพาะ ซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายละเอียดเป็นอย่างไรไปพบกับคุณหมอกันเลย 

        คลินิกผู้สูงอายุเป็นคลินิกที่รองรับปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ เนื่องจากทุกวันนี้ ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นคิดเป็นประมาณ  17 % ของประชากรไทยทั้งหมด ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าราว ๆ 3 ปีผู้สูงอายุจะคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรไทย และในอีก 13 ปีข้างหน้านะครับเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุครับ 

        คลินิกผู้สูงอายุจะให้การดูแลผู้สูงอายุใน 4 มิติ ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพทางสมอง และสุขภาพจิตใจ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ครอบครัวและสังคม รวมถึงทางด้านเทคนิคการดูแลต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้น ยังให้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านคัดกรองโรค การฉีดวัคซีน และการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา จนถึงเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละรายครับ

        การมีคลินิกผู้สูงอายุทำให้มีข้อดีหลายประการ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนของผู้สูงอายุหลากหลายมิติซึ่งอาจจะซ่อนอยู่ ทำให้เราสามารถวางแผนในการดูแลรักษาและการติดตามผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ตรงประเด็นและเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนประสานการทำงานร่วมกับทีมงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุครับ  

        เนื่องจากในปัจจุบันนี้จำนวนผู้ป่วยผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยสูงอายุเข้าคลินิก ได้แก่ ผู้ที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป หรือหากอายุไม่ถึง 70 ปีแต่มีปัญหากลุ่มอาการสูงอายุ เช่น สมองเสื่อม หกล้มบ่อยหรือมีปัญหาด้านโภชนาการ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน มีโรคร่วม จำนวนมากได้รับการปรึกษามาจากแพทย์อายุรกรรม เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสมครับ 

        การมีคลินิกผู้สูงอายุที่รองรับอย่างเพียงพอ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลปัญหาทั้งด้านสุขภาพทางกาย ทางสมอง และทางจิตใจ จนถึงเทคนิคในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขอนามัย และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตลอดจนผู้ดูแลก็จะได้รับการแนะนำวิธีต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยด้วยครับ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช