ออกอากาศ : วันที่ 20 กันยายน 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ดีและมีความสุข”
บทคัดย่อ:  การที่เด็กจะเติบโตเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขึ้นอยู่กับการลี้ยงดู พ่อแม่จะมีวิธีสอนลูกอย่างไร อ.พญ.จริยา  ทะรักษา   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  อธิบายว่า การเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีความสุขนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกายสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ควบคู่กันไปพร้อมกัน ไม่ควรเน้นแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งมากไป เทคนิคการพัฒนาเด็กให้มีทักษะหรือความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า EQ นั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทราบและนำไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กๆ  EQ หมายถึง ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น รวมถึงการมีศักยภาพที่จะควบคุมและตอบสนองอารมณ์ของทั้งตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้บุคคลที่มี EQ ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พ่อแม่สามารถช่วยพัฒนา EQ ลูกได้โดยการให้ความรักและใช้เหตุผลในการอบรมเลี้ยงดูลูก ควรฝึกให้ลูกได้เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ สอนทักษะการพึ่งพาตนเอง การตัดสินใจ และฝึกระเบียบวินัย เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิผู้อื่น เด็กที่ถูกเลี้ยงโดยขาดวินัย จะขาดความมั่นใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีความอดทนน้อยและมักไม่ยอมรับความผิดพลาด การฝึกระเบียบวินัย พ่อแม่ควรสื่อสารกับลูกให้ชัดเจน โดยกำหนดกฎเกณฑ์ในบ้าน หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม กิริยามารยาท อะไรที่ทำได้ หรือทำไม่ได้  ทั้งนี้แต่ละครอบครัวอาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน พ่อแม่จึงควรรับฟังความคิดเห็นของลูก ไม่ปิดกั้นการแสดงอารมณ์ด้านลบของลูก แต่ใช้เป็นโอกาสในการแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสม การฝึกระเบียบวินัยจะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกคนในบ้านต้องร่วมมือไม่ขัดแย้งกัน ฝึกสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ด้วยท่าทีที่จริงจัง แต่นุ่มนวล และให้แรงเสริมด้วยการพูดชื่นชมหรือโอบกอดเมื่อลูกทำดี  สิ่งสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา EQ คือ พ่อแม่ต้องมีความอดทนสูง  ต้องเสียสละเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก  เพื่อให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต หากท่านต้องการให้ลูกตรงต่อเวลาท่านต้องตรงเวลาเสมอ หากต้องการให้ลูกยอมรับกฎเกณฑ์ ท่านต้องควบคุมตนเองให้ได้ 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช