โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แผนผังโครงสร้างองค์กร

ภาควิชา
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

  • ศูนย์เฉพาะทาง 1
  • ศูนย์เฉพาะทาง 2
  • ศูนย์เฉพาะทาง 3
  • ศูนย์เฉพาะทาง 4
  • ศูนย์เฉพาะทาง 5

  • ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  • ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน
  • ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
  • ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
  • ฝ่ายบริหารบุคลากรพยาบาล
  • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาลและฝึกอบรม
  • ฝ่ายห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

  • ฝ่ายประสานงานทางการแพทย์
  • แพทย์

  • ฝ่ายควบคุมการเงิน

  • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ฝ่ายบริหารปฏิบัติการเภสัชกรรม
  • ฝ่ายบริหารสนับสนุนบริการผู้ป่วย
  • ฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์
  • ฝ่ายวิชาการเภสัชกรรม
  • ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
  • ส่วนคลังพัสดุทางการแพทย์
  • ส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ
  • ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพงานสนับสนุนฯ
  • ส่วนโภชนาการลินินและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  • งานการคลัง
  • งานทรัพยากรบุคคล
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
  • งานพัสดุ
  • งานวิศวกรรมบริการ
  • งานเวชสารสนเทศ
  • งานศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ
  • งานสื่อสารองค์กร
  • งานโสตทัศนูปกรณ์
  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  • งานกายภาพบำบัด
  • งานกิจกรรมบำบัด
  • งานบริการผ้า
  • งานเภสัชกรรม
  • งานโภชนาการ
  • งานรังสีเทคนิค
  • งานเวชระเบียน

  • งานการพยาบาลเฉพาะทาง
  • งานการพยาบาลผ่าตัด
  • งานการพยาบาลเวชศาสตร์
  • งานการพยาบาลเวชศาสตร์ป้องกัน
  • งานการพยาบาลหอผู้ป่วย
  • งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ฝ่ายการแพทย์
ศูนย์วิจัยคลินิก
 • ฝ่ายงานการวิจัย
 • ฝ่ายบริหารคุณภาพ
 • ฝ่ายบริหารงานวิจัย
 • ฝ่ายบริหารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
 • ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
 • หน่วยบริหารศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
 • หน่วยยุทธศาสตร์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
สำนักงานคณบดี
หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา
หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ / ตรวจสอบภายใน