แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2566 - 2572

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลกผ่านการยกระดับงานวิจัยทางการแพทย์ มุ่งบริการทางการแพทย์แบบ Best Health Value ปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งผลลัพธ์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

แนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฉบับ พ.ศ. 2566 – 2572

     แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ฉบับ พ.ศ. 2566 – 2572 เริ่มดำเนินการศึกษาปัจจัยภายนอก หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG ผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในคณะฯ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ 3 ด้าน คือ การศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์และกำหนดเป็นความท้าทาย (Challenge) และโอกาส (Opportunity) ซึ่งเมื่อนำมุมมองทั้งภายในและภายนอกมาจัดลำดับความสำคัญและระดับความรุนแรงของผลกระทบทำให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการนำไปสู่การจัดทำเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เป็นโอกาสในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ และได้จัดกลุ่มเป็น 4 ยุทธศาสตร์เพื่อให้มีแนวทางชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์


 • วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  การเป็น World Changer ด้านงานวิจัย

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Role)

  เป็นแหล่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มี Impact ระดับโลก

  กลยุทธ์ที่

  1.1 มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์
  (From ‘Applied Research’ to ‘Breakthrough Research’)

  1.2 ต่อยอดงานวิจัยด้วยการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ
  (From ‘Research Success’ to ‘Adoption Success’)


 • วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  การเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน สร้างต้นแบบการรักษาทางการแพทย์ที่เป็นที่อ้างอิง

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Role)

  เป็นระบบบริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการรักษาในทุกระดับถึงตติยภูมิขั้นสูงที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

  กลยุทธ์ที่

  2.1 มุ่งสู่การให้บริการด้วย ‘Best Health Value’ (From ‘Patient’s Health Outcome’ to ‘Best Health Value’)

  2.2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ (From ‘Healthcare Professional’ to ‘Professional Healthcare System’)


 • วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  การเป็นผู้นำด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Role)

  เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำผลิตบัณฑิต แพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพสูง และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

  กลยุทธ์ที่

  3.1 มุ่งสร้างบัณฑิตผู้มีความชำนาญ/เชี่ยวชาญ (From ‘Outcome Based’ to ‘Mastery Based’)


 • กลยุทธ์ที่

  4.1 มุ่งเน้นความเป็นเลิศของพันธกิจตามความเชี่ยวชาญ(From ‘Everything Approach’ to ‘Track Approach’)

  4.2 ปรับลดขั้นตอนและกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (From ‘What to Do’ to ‘What not to Do’)

  4.3 มุ่งสู่การทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวกัน (From ‘Silo’ to ‘Collaboration’)

  4.4 ส่งเสริมการทำงานที่รวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ (From ‘Manual’ to ‘Smart Automation’)

  4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยกระดับความสุขของบุคลากร (From ‘Hard working’ to ‘Engaged & Inspired working’)