ศิริราช ๑๓๐ ปี

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี มาแล้วนับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินจาก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนี้ได้มีอายุครบ ๑๓๐ ปี

โรงพยาบาลศิริราช ดำรงอยู่เคียงคู่แผ่นดินไทย ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

คลิกดูรายละเอียด

๑๓๐ ปี กับนับล้านความสุขของคนไทย

ส่วนหนึ่งใน “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ
ทำงานเพื่อแผ่นดิน”

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646