การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

Social Network
 • - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ชื่อหน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     เว็บไซต์ : www.si.mahidol.ac.th
     

 • - โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

     ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
     เว็บไซต์ : www.siphhospital.com/th/home
     

 • - ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก

     ชื่อโรงพยาบาล : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
      เว็บไซต์ : www.gj.mahidol.ac.th/th