ข้อมูลผู้ติดต่อสอบภายในโรงพยาบาล

คำถามที่พบบ่อย

  • เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประชาชน
  • กรณีเป็นเด็กใช้เอกสาร สูติบัตร

 • ติดต่อที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 100

  เอกสารที่ต้องเตรียมมา

  • กรณีผู้ป่วยมาด้วยตัวเอง

   - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ป่วย 1 ฉบับ

  • กรณีมาขอประวัติแทนผู้ป่วย (ต้องเป็นญาติสายตรงเท่านั้น คือ พ่อ-แม่-ลูก-สามี)

   - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ป่วยและญาติสายตรงพร้อมลายเซ็นผู้ป่วย 1 ฉบับ
   - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ป่วย และญาติสายตรง
   - เอกสารประกอบที่ยืนยันได้ว่าเป็นญาติสายตรง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรบุตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น พร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ
  • - ร้านอาหารโดยเฉพาะอยู่ข้างหอพักแพทย์
  • - ร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลอยู่ข้างหอ 3
  • - ร้านอาหาร S&P ใกล้กับตึก 84 ปี
  • - ศูนย์อาหาร FOOD Court อยู่ตึกศรีสวรินทิรา


  • หน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
  • โทร. 02-419-7211