การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานหรือการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน