ช่องทางติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต
ประเภทคำถาม *
ชื่อ - นามสกุลผู้ส่ง *
E-mail ผู้ส่ง *
เรื่อง *
ข้อความ *
(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
     
คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
     - ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
     - สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
     - กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
 
ข้อมูลของท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง