ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคสูติศาสตร์

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7365
เปิดให้บริการ : 
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ - ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ

วันจันทร์
 • ศ.คลินิก พญ. พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 • รศ. พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์
 • รศ. นพ. ปวิตร สุจริตพงศ์
 • รศ. นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ
วันอังคาร
 • ศ.คลินิก นพ. ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
 • รศ. นพ. กุศล รัศมีเจริญ
 • ผศ. พญ. นลัท สมภักดี
วันพุธ
 • รศ. นพ. ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 • ผศ. พญ. บูรยา พัฒนจินดากุล
 • รศ. นพ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
 • รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
วันพฤหัสบดี
 • ศ.คลินิก นพ. ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
 • ศ.คลินิก พญ. พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 • รศ. พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
 • ผศ. พญ. เพียงบุหลัน ยาปาน
วันศุกร์
 • รศ. ดร. พญ. ภัทรวลัย ตลึงจิตร
 • พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
 • ผศ. พญ. ภัทรวรรณ หลิ่มศิริ
 • ผศ. พญ. ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์