ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคจักษุ

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้อง500
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7400-3, 0-2419-7399, 0-2419-9292
เปิดให้บริการ : 
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ - ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ

กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
วันอังคาร
 • รศ. น.ต.หญิง พญ. วิภาวี บูรณพงศ์
 • รศ. พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
วันพุธ
 • ศ. ร.อ. พญ. ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
วันพฤหัสบดี
 • พญ. ศาธิยา เก่งพันธุ์พานิช
วันศุกร์
 • ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ สัปดาห์ที่ 1,3
ต้อหิน
วันจันทร์
 • ศ. พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
วันอังคาร
 • รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์
วันพฤหัสบดี
 • รศ. น.ต.หญิง พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์
วันศุกร์
 • พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ประสาทจักษุ
วันจันทร์
 • นพ. อัครวิชญ์ เอี่ยมสำอางค์
วันพุธ
 • ศ. นพ. นิพนธ์ จิรภาไพศาล
จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
วันจันทร์
 • รศ. นพ. พิทยา ภมรเวชวรรณ
วันอังคาร
 • รศ. น.ต. นพ. ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
วันพุธ
 • ศ. พญ. ละอองศรี อัชชนียะสกุล
วันศุกร์
 • พญ. เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
จอตา
วันจันทร์
 • รศ. ดร. นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
วันอังคาร
 • รศ. พ.ท. นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
 • ผศ. พญ. นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์
วันพุธ
 • รศ. นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
 • อ. นพ. ชินภัทร มนตรีสุขศิริกุล
วันพฤหัสบดี
 • รศ. นพ. สุภเลิศ ประคุณหังสิต
วันศุกร์
 • รศ. พญ. โสมนัส ถุงสุวรรณ
วัดสายตา และเลนส์สัมผัส และสายตาเลือนราง
วันอังคาร
 • รศ. พญ. อติพร ตวงทอง
วันศุกร์
 • ผศ. พญ. ภัทนี สามเสน
 • รศ. พญ. สุขศรี โชติกวณิชย์ สุนทรโยธิน
ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง
วันพุธ
 • รศ. พญ. สุมาลี หวังวีรวงศ์
วันพฤหัสบดี
 • ผศ. พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
วันศุกร์
 • รศ. ร.อ.หญิง พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
จักษุวิทยาภูมคุ้มกัน และการอักเสบ
วันจันทร์
 • รศ. พญ. สุธาสินี บุญโสภณ
วันอังคาร
 • รศ. นพ. ปิติพล ชูพงศ์
วันพฤหัสบดี
 • รศ. พ.ท. พญ. ณัฐพร เทศะวิบุล
วันศุกร์
 • อ. พญ. อุษณีย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน