ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคหู คอ จมูก

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7406 , 0 2419-8545

โรคหูโสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว
วันจันทร์
 • รศ. พญ. สุวัจนา อธิภาส
วันอังคาร
 • ผศ. นพ. ศรัญ ประกายรุ้งทอง
วันพุธ
 • ผศ. พญ. ม.ล. กัญญ์ทอง ทองใหญ่
วันศุกร์
 • ผศ. พญ. ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล
โรคหู คอ จมูกทั่วไป
วันจันทร์
 • อ. นพ. ธนกฤต หว่านณรงค์
 • นพ. เมธัส เอื้อทยา
 • พญ. กวิตา อธิภาส
 • นพ. ภาณุทัศน์ ปิยะนันทสมดี
วันอังคาร
 • รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ
 • ผศ. พญ. วรรณนิภา วัฒโนภาส
 • พญ. นวรัตน์ เกษมสุข
 • นพ. เมธัส เอื้อทยา
 • พญ. กวิตา อธิภาส
วันพุธ
 • ผศ. พญ. อนุช ดุรงค์พันธุ์
 • นพ. ภาณุทัศน์ ปิยะนันทสมดี
วันพฤหัสบดี
 • ศ. พญ. กิติรัตน์ อังกานนท์
 • อ. นพ. ธนกฤต หว่านณรงค์
 • พญ. นวรัตน์ เกษมสุข
วันศุกร์
 • รศ. นพ. อาชวินทร์ ตันไพจิตร
 • นพ. ภาณุทัศน์ ปิยะนันทสมดี
โรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ
วันจันทร์
 • รศ. นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์
 • ผศ. พญ. ปวีณา พิทักษ์สุรชัย
 • อ. นพ. ปรัชญา มณีประสพโชค
วันอังคาร
 • ศ.คลินิก พญ. จีระสุข จงกลวัฒนา
วันพุธ
 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 • ผศ. พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
 • ผศ. พญ. ปวีณา พิทักษ์สุรชัย
 • อ. นพ. ปรัชญา มณีประสพโชค
วันพฤหัสบดี
 • ผศ. นพ. ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์
วันศุกร์
 • รศ. นพ. ภาวิน เกษกุล
 • ผศ. พญ. สุนันท์ องอาจ
โรคจมูก และภูมิแพ้
วันอังคาร
 • รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ
วันพุธ
 • รศ. ดร. นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
 • ผศ. นพ. เจตน์ ลำยองเสถียร
วันพฤหัสบดี
 • รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน
 • ผศ. นพ. ไตรภูมิ สุวรรณเวช
วันศุกร์
 • ผศ. นพ. เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม