ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


ศูนย์โรคหัวใจ

สถานที่ตรวจ : 
ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

วันจันทร์
  • อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต
วันพุธ
  • ศ.คลินิก นพ. ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
วันพฤหัสบดี
  • ผศ. นพ. วิทยา ไชยธีระพันธ์