ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


แพทย์เวชปฏิบัติ (GP)

เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

วันจันทร์
 • นพ. เมธา ผู้เจริญชนะชัย
 • พญ. อลิสา โคปาละสุต
 • พญ. อติรัตน์ ธรณธรรม
 • พญ. นงนุช อังกุราภินันท์
วันอังคาร
 • นพ. เมธา ผู้เจริญชนะชัย
 • พญ. อลิสา โคปาละสุต
 • พญ. อติรัตน์ ธรณธรรม
วันพุธ
 • พญ. นงนุช อังกุราภินันท์
วันพฤหัสบดี
 • นพ. เมธา ผู้เจริญชนะชัย
 • พญ. อติรัตน์ ธรณธรรม
วันศุกร์
 • ผศ. พญ. สุมนา มัสอูดี
 • นพ. เมธา ผู้เจริญชนะชัย
 • พญ. นงนุช อังกุราภินันท์
 • พญ. รสสุคนธ์ ลิขิตจิตถะ