ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคผิวหนัง

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0 2419 7380 - 1
เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

โรคผิวหนัง
วันจันทร์
 • ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
 • ศ. ดร. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
 • ผศ. พญ. สุเพ็ญญา วโรทัย
 • รศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา
 • ผศ. พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์
 • พญ. พิชญา มณีประสพโชค
 • ดร. นพ. สาโรช สุวรรณสุทธิ
วันอังคาร
 • รศ. ดร. นพ. สุขุม เจียมตน
 • ศ. พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
 • พ.ต.ต.หญิง รศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • รศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา
 • ผศ. พญ. ศิลดา กนกรังษี
 • พญ. พิชานี ลิ้มธนากุล
วันพุธ
 • รศ. นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช
 • รศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
 • รศ. ดร. พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
 • ผศ. พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ผศ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
 • ผศ. พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
 • อ. พญ. ภัทริยา จิรวัฒนาดล
วันพฤหัสบดี
 • ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
 • รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
 • พ.ต.ต.หญิง รศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • ผศ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
 • ผศ. พญ. ศิลดา กนกรังษี
 • พญ. พิชานี ลิ้มธนากุล
วันศุกร์
 • ผศ. พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ผศ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
 • ผศ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
 • ผศ. พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
 • ผศ. พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์
 • อ. พญ. ภัทริยา จิรวัฒนาดล
 • พญ. พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล