ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0 2419 9922 หรือ 0 2419 9933
เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

วันจันทร์
  • ผศ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
  • พญ. พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล
วันอังคาร
  • ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
  • พญ. พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล
วันพุธ
  • ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
  • พญ. พิชญา มณีประสพโชค
วันพฤหัสบดี
  • ศ. ดร. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
  • พญ. พิชญา มณีประสพโชค
วันศุกร์
  • รศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์