ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์

สถานที่ตรวจ : 
อาคารสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ชั้น 1
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-4736-8
เปิดให้บริการ : 
เวลา 9.00 - 12.00 น.

วันจันทร์
  • รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.
  • รศ. พญ. นลินี พาณิชยวัฏ
วันอังคาร
  • รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
  • รศ. พญ. นลินี พาณิชยวัฏ
วันพุธ
  • รศ. พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
วันพฤหัสบดี
  • ผศ. นพ. ชานนท์ เนื่องตัน
วันศุกร์
  • รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
  • รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย