ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตรวจ : 
ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น1
เปิดให้บริการ : 
09.00-16.00 น.

คลินิกโรคเท้า
วันอังคาร
 • รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ (เช้า)
วันพุธ
 • รศ. พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์ (เช้า)
คลินิก MSK
วันจันทร์
 • อ. ดร. นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร (เช้า)
คลินิกลดเกร็ง
วันอังคาร
 • ผศ. นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์ บ่าย สัปดาห์ที่ 2,4
 • น.ส. ผกามาส ตันวิจิตร (บ่าย)
คลินิกผู้สูงอายุ
วันอังคาร
 • รศ. พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล บ่าย สัปดาห์ที่ 1,3
คลินิกอุปกรณ์
วันพุธ
 • รศ. นพ. สันติ อัศวพลังชัย (เช้า)
วันพฤหัสบดี
 • อ. นพ. อนุวัฒน์ ดวงประทีป (เช้า)
คลินิก MPS
วันพฤหัสบดี
 • อ. ดร. นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร (บ่าย)
คลินิกพัฒนาการเด็ก
เปิดให้บริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,4
วันพฤหัสบดี
 • รศ. พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์ สัปดาห์ที่ 1,4
โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์
 • ศ.คลินิก พญ. ศรีนวล ชวศิริ
 • ผศ. พญ. รัชริน คงคะสุวรรณ
 • ผศ. พญ. พวงแก้ว ธิติสกุลชัย
วันอังคาร
 • รศ. พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 • รศ. พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์
 • รศ. นพ. สันติ อัศวพลังชัย
วันพุธ
 • ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 • รศ. พญ. ธีรดา พลอยเพชร
วันพฤหัสบดี
 • รศ. นพ. ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
 • ผศ. นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์
 • อ. ดร. นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร
 • น.ส. ผกามาส ตันวิจิตร
วันศุกร์
 • รศ. พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
 • รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
 • ผศ. พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ