ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

สถานที่ตรวจ : 
อาคารนวมินทรบพิตร๘๔พรรษา ชั้น 13
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7346-7,0-2419-9544-5
เปิดให้บริการ : 
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ - ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ

วันจันทร์
 • ศ.คลินิก นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
 • ผศ. นพ. ต่อพล วัฒนา
 • ผศ. นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
 • ผศ. พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
 • ผศ. นพ. มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
 • ผศ. นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร
วันอังคาร
 • ศ.คลินิก ร.อ. นพ. ชลเวช ชวศิริ
 • อ. นพ. เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์
 • ผศ. นพ. ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
 • รศ. นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง
 • รศ. นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
 • รศ. นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
 • ผศ. นพ. เอกเกษม วาณิชเจริญกุล
วันพุธ
 • รศ. นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
 • ผศ. นพ. ระพินทร์ พิมลศานติ์
 • รศ. พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา
 • รศ. ดร. นพ. โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 • ผศ. นพ. ธเนศ อริยะวัตรกุล
วันพฤหัสบดี
 • ผศ. นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี
 • รศ. นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช
 • รศ. นพ. ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
 • รศ. นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 • ผศ. ดร. พญ. ยุวรัตน์ มณฑีรรัตน์
วันศุกร์
 • ศ.คลินิก ร.ต.ท. นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
 • รศ. นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ
 • ผศ. นพ. ลิขิต รักษ์พลเมือง
 • รศ. นพ. วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร
 • ผศ. นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี