ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7366
เปิดให้บริการ : 
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ - ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจ

วันจันทร์
 • รศ. พญ. สุชาดา อินทวิวัฒน์
 • ผศ. นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
 • รศ. พญ. ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง
 • รศ. พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
 • รศ. พญ. ไอรีน เรืองขจร
 • ผศ. นพ. พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 • นพ. วิชชา ปุณยกนก
วันอังคาร
 • รศ. นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 • รศ. นพ. พิชัย ลีระศิริ
 • ผศ. นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช
 • รศ. พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
 • ผศ. พญ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญ
 • อ. นพ. สมภพ กุลจรัสนนท์
 • อ. พญ. เขมณัฏฐ์ เขมวรพงศ์
วันพุธ
 • รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
 • รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
 • รศ. พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
 • ผศ. พญ. พัทยา เฮงรัศมี
 • ผศ. ดร. พญ. ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์
 • ผศ. นพ. วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา
 • ผศ. พญ. นิดา จารีมิตร
 • นพ. วิชชา ปุณยกนก
วันพฤหัสบดี
 • รศ. นพ. มงคล เบญจาภิบาล
 • รศ. นพ. พีรพงศ์ อินทศร
 • รศ. นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ
 • ผศ. ดร. พญ. ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์
 • ผศ. พญ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญ
 • อ. พญ. เขมณัฏฐ์ เขมวรพงศ์
 • นพ. วิชชา ปุณยกนก
วันศุกร์
 • รศ. นพ. กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
 • รศ. พญ. สุชาดา อินทวิวัฒน์
 • รศ. ดร. นพ. สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม
 • ผศ. นพ. วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา
 • อ. นพ. สมภพ กุลจรัสนนท์
 • ผศ. พญ. ภัทราพร ชีระอารี