ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคผิวหนัง

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0 2419 7380 - 1
เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

โรคผิวหนัง
วันจันทร์
 • พ.ต.ต.หญิง ผศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
 • อ. พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
 • ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา
 • ผศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
 • รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
วันอังคาร
 • ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
 • พ.ต.ต.หญิง ผศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • อ. พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ผศ. พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
 • นาย สุมนัส บุณยะรัตเวช
 • รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
 • ผศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
 • รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
วันพุธ
 • ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
 • ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
 • รศ. พญ. ปภาพิต ตู้จินดา
 • รศ. พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
 • รศ. ดร. นพ. สุขุม เจียมตน
 • รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
 • ผศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
 • อ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
 • ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา
วันพฤหัสบดี
 • รศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
 • ผศ. พญ. สุเพ็ญญา วโรทัย
 • อ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
 • อ. พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
วันศุกร์
 • ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
 • อ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
 • ผศ. พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์