รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557- 2558

   
   
   
   
 
        วันนี้ (19 ก.พ. 59) เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ  ประจำปี 2557- 2558 ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 34 ท่าน จากทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทย 1 จำนวน, กลุ่มผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือ เทียบเท่า จำนวน 3 ท่าน, กลุ่มผู้ที่ได้การประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน 1 ท่าน, กลุ่มผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย /วิทยาลัย หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ/ นานาชาติ จำนวน 3 ท่าน, กลุ่มผู้ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง(เฉพาะข้าราชการ)  จำนวน 2 ท่าน, กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 23 ท่าน  และกลุ่มผู้ได้รางวัลอื่น ๆ จำนวน 1 ท่าน
 
   
   

        รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ด้วยความคิดริเริ่มของ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ตระหนักถึงความพากเพียรอุตสาหะของเหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของคณะฯ ผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจประกอบคุณงามความดี  นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำจนประสบความสำเร็จ คณะฯ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมา