ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์ม.มหิดล ปี2558

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558  โดยจะเข้ารับรางวัล ในงาน ๔๗ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ม.มหิดล ศาลยา

        ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของโรคค่าใช้จ่ายสูง (โรคมะเร็งเด็ก)เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์จากการรักษาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ตลอดจนผลักดันนโยบาลและยุทธศาสตร์ชาติด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และได้ริเริ่มร่วมมือกับคณาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดตั้ง “ศูนย์กุมารบริรักษ์” เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อบรมแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ริเริ่ม และผลักดันโครงการศิริราชสัปปายสถาน เพื่องานบริรักษ์ เพื่อเป็นสถานบริบาลกึ่งบ้าน สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลศิริราช