รศ.นพ.วิปร วิประกษิต รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะ  ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558  จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธุ์ของยีนเคเอลเอฟ 1”  รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  โอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ

        รางวัลผลงานวิจัย เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสม มีความชัดเจน มีประสิทธิผลและเป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผลงานวิจัยต้องไม่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญาและต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัย ไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการ ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยจะต้องมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงาน วิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป อีกทั้งนักวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยไทยในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจและสติ ปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ