อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2558

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นายแพทย์ ปรีดา มาลาสิทธิ์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่ง อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ นำทีมวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โดยทุนมีระยะเวลา 5 ปี เป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.  เป็นประธานมอบรางวัล ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเชี่ยวชาญเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ภายใต้โครงการนี้ คณะผู้วิจัยจะสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในการเข้าใจกลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ และการเกิดไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค และทำนายความรุนแรงของโรค โดยขณะนี้ยังไม่พบว่ามีชุดตรวจวินิจฉัยใดที่สามารถทำนายความรุนแรงของโรคได้ โครงการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข เพิ่มความตระหนักในวงการการแพทย์ในโรคไข้เลือดออก ช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งจะส่งผลลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป