ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ "บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข"

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ที่ได้รับประทานรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 24   ประจำปี 2558 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Ending AIDS ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์-โลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ สร้างความเข้าใจ ลดการ-รังเกียจ กีดกัน และให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้สัญลักษณ์โบว์สีแดงเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับผู้อื่นในสังคม