นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
 
        โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/ 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ  และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

        นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจด้านการนำการศึกษาเชิงระบบ (systems approach) มาประยุกต์ใช้กับโรคเรื้อรัง โดยมีโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นต้นแบบ เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยที่องค์ความรู้ในการป้องกัน การวินิจฉัย รวมไปถึงการรักษายังต้องพัฒนามากขึ้น เพราะโรคส่วนใหญ่มีความซับซ้อนของการแสดงออกทางคลินิก รวมไปถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางโมเลกุลที่แตกต่างกันออกไป ทำให้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอต่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเชิงระบบ ที่มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยต่างๆ ของโรคในแบบภาพรวม และพยายามหาแบบจำลองเพื่อทำนายลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อรังเหล่านี้ ความสำเร็จจากการศึกษาเชิงระบบนี้จะนำไปสู่การระบุปัจจัยและกลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยที่แม่นยำ ค้นหาวิธีการรักษาใหม่ ตลอดจนเพื่อทำนายการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคน อันจะนำไปสู่การแพทย์แบบแม่นยำ (precision medicine) ในอนาคต

        โดยนายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์  มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
ปีการศึกษา 2557
- นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
- กรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556
- ประธานโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
- ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการพื้นที่เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาแพทย์ศิริราช (SISO Magazine)
- ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการสโมสร
ปีการศึกษา 2555
- ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
ปีการศึกษา 2554
- ประธานโครงการอำลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (Senior Farewell)
ปีการศึกษา 2553
- หัวหน้านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2550
- ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 สาขาฟิสิกส์
 และดาราศาสตร์
ปีการศึกษา 2550-2551
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2548-2552
- ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา